Användarvillkor för producent

Användarvillkor

Användarvillkor för Producenter till den tjänst som förmedlas av Rosenkvarn AB org.nr 559179–3939.


1. Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är ett juridiskt bindande avtal som gäller mellan dig som Producent (”Producent”/”Ni”) och Rosenkvarn AB (”Rosenkvarn”/”Vi”). Villkoren avser och gäller vid användandet av tjänst FarmUp (”Tjänsten”/”FarmUp”) och avser försäljning och profilering via FarmUps applikationer.

I samband med att Ni blir Producent hos FarmUp uppmanas Ni att acceptera Villkoren som beskriver Tjänsten samt de rättigheter och skyldigheter Ni respektive Vi har gentemot varandra. Vid godkännande av Villkoren och skapande av konto garanterar Ni att:

Syftet med Villkoren är att förklara på vilket sätt Ni tillåts använda Tjänsten FarmUp samt vilka rättigheter och skyldigheter Ni har vid användandet av Tjänsten.

2. Tjänsten
FarmUp är en försäljningskanal där Producenter kan sälja närproducerade livsmedel direkt till registrerade slutkunder. Målsättningen med Tjänsten är att erbjuda en ny försäljningskanal där Producenter får möjligheten till bättre ersättning och kan nå fler kunder. Samtidigt stärker Tjänsten de lokala samhällena och bidrar till en bättre miljö.

2.1 Villkor och skyldigheter för att få använda Tjänsten

För att få ansluta till Tjänsten krävs det att Ni:

Att Ni förmedlar varor som går i linje med FarmUps syfte – närproducerade.

2.2 Registrering

För att använda FarmUp måste Ni skapa ett konto samt acceptera Villkoren. Ni kan skapa ett konto genom producentversionen av FarmUp – FarmUp för Företag. Vid registreringen samlar Vi in den information som är nödvändig för oss för att kunna erbjuda er Tjänsten och för att kunna förmedla betalningar till er.

Vid registreringen godkänner Ni även Stripes villkor för kortbetalning. I vissa fall kräver Stripe att Ni som producent verifierar er med ID.

Ni ansvarar själva för att de uppgifter Ni uppger vid registrering stämmer och är sanna. Vidare ansvarar Ni för att säkerställa att uppgifterna Ni har inrapporterade i Tjänsten är aktuella.

3. Användandet av Tjänsten

3.1 Platser för utlämning

Försäljning via FarmUp kräver för genomförande av utlämning att Ni skapar en plats alternativt ber om tillåtelse att gå med i en existerande plats. Ni måste alltid säkerställa att Ni har rätt att använda platsen. Med plats avses t.ex. er gård, er tomt, en parkering.

Den som skapar en plats blir administratör för platsen. Som administratör har Ni rätt att godkänna eller neka andra producenter till att sälja på platsen. Administratören har även rätt att avfärda en annan Producent på platsen om den uppträder på oacceptabelt sätt.

FarmUp tillhandahåller specifika platser som är öppna för Producenter i mån av tillgång. Vilka de specifika platserna är framgår av aktuell information. Användandet av dessa platser förutsätter att Ni följer de befintliga regler som finns för platsen. Vid misskötsamhet blir Ni uteslutna från platsen samt Tjänsten.

3.2 FarmUp Hemleverans

FarmUp tillhandahåller även hemleveranser som är öppna för Producenter på utvalda områden. Vilka de specifika platserna är framgår av aktuell information. Användandet av FarmUp Hemleverans förutsätter att Ni följer de befintliga regler som finns för hemleverans. Vid misskötsamhet blir Ni uteslutna från Hemleverans och eventuellt också Tjänsten.


3.3 Varor & Försäljning

Producent ansvarar självständigt för att lägga in varor och information om varorna i Tjänsten samt att angiven information är korrekt och sanningsenlig.

Ni kan välja en produktbild, antingen från FarmUps bildbibliotek eller en bild från ert unika bildbibliotek om Ni valt att Vi fotograferar åt er. Du kan även ta en egen bild direkt i appen.

Ni måste ange hur varan säljs (styck eller per bit). En produkt får som högst avvika +/- 10 % av den angivna vikten. Ni anger vidare hur mycket av varan som finns i lager med en specifik vikt. Ni anger priset på varan och bär ansvaret att de angivna priserna är vad Ni avsett sälja varorna för.

Ni bestämmer tid, datum och plats för leverans av varor. Medan försäljning pågår kan ej dessa uppgifter ändras. Säljer ni via utlämning, ansvarar Ni för att vara på plats och leverera varorna enligt överenskommelse. Dyker Ni inte upp kan Ni bli avstängda från Tjänsten.

Ni ansvarar för att de varor som ligger i lagret i Appen överensstämmer med ert faktiska lager. Att sälja produkter genom andra kanal är tillåtet däremot får Ni inte ha SAMMA produkt i lager via FarmUp om Ni även säljer den på andra ställen. Ni har möjlighet att frysa en plats medan försäljning pågår, Ni kan i sådant fall inte ta emot fler order men måste fullfölja de order som redan kommit in.

Upptäcker Vi att en Producent inte varit sanningsenlig i sina produktbeskrivningar samt angivna certifieringar riskerar Ni som producent att bli utesluten från Tjänsten.

3.4 Beställningar

Kunders beställning visas för Er efter avslutat köp varpå Ni börjar förbereda för leverans. Inträffar något oförutsett som gör att Ni inte kan fullfölja en order har Ni möjlighet att plocka bort ordern. Köpet återgår i sådant fall och kunden återfår omgående sina pengar automatiskt. Utnyttjas denna möjlighet på ett felaktigt sätt riskerar Producenten att bli avstängd från Tjänsten.

3.5 Utlämning

Utlämning sker genom att kunden visar en QR-kod som Ni skannar varpå kunden får sina varor och ordern slutförs. Uppstår problem med din telefon och du hindras från att kunna skanna, kan kunden i sin order manuellt godkänna att utlämningen skett korrekt.

Dyker kunden ej upp i tid för utlämning blir ordern automatiskt avslutad. Kunden ansvarar för att vara på rätt plats och tid.

Dyker Producent inte upp i tid för utlämning kan Producenten bli avstängd från Tjänsten. Producenten har rätt att låta en annan person lämna ut varor i dess ställe, men denne ska då använda Producentens telefon och inloggningsuppgifter. Alternativt kan Producenten delegera en annan person som ”utlämnare” i appen. Den kan då på samma sätt lämna ut varor direkt genom appen åt producenten som ej kunde närvara.

3.6 Hemleverans

Hemleveranser sker genom att Producenten dagen innan leveranstillfället förbereder varor för transport. Varje beställning får en unik kod som skannas av budfirman. Som producent ansvarar du för att en kund har en fraktsedel med unik kod per kasse som produkterna packas i. Ifall en kund har fler än 1 kasse måste du ange i appen att ordern packas i flera kassar. Kassarna ska vara förslutna, så att varor inte riskerar ramla ut ifall en kasse exempelvis skulle tippa.

Fram till köpstoppet för leveranstillfället har du möjligheten att välja och ändra ifall du vill att budet ska hämta de färdigpackade kassarna på angiven adress (packade enligt anvisningar i förgående stycke), eller om du vill lämna av de färdigpackade kassarna själv hos budet.

Väljer du att budet hämtar produkterna betalar du en extra tjänst. Kostnaden går oavkortat till budet, där aktuellt pris syns i appen.

Lämnar du själv måste du förhålla dig till öppettiderna som anges i appen.

Möjlighet att kontakta budet finns direkt i appen och vi uppmanar er att informera budet i god tid ifall hinder uppstår. Om Producenten inte levererar produkterna eller produkterna inte finns redo för upphämtning kommer kunden få pengarna tillbaka för sin beställning. Producenten riskerar även att bli utesluten från tjänsten.


3.7 Reklamation

Producenten ansvarar för reklamationer från konsumenter. Vill en kund reklamera en vara för att något är fel på varan samt att felet fanns vid köpet och utlämnandet och ej orsakat av kunden skall producenten erbjuda kunden en ny vara alternativ ge kunden pengarna tillbaka. Behöver Ni som Producenter hjälp eller stöd i hanteringen av reklamationer kan Ni kontakta vår kundservice på FarmUp via kontaktuppgifter som anges i FarmUps applikationer.

Får kunden ej kontakt med Producent eller ej fått hjälp i tid kommer FarmUp kompensera kunden och rikta ett regressanspråk mot Producent motsvarande det belopp FarmUp kompenserat kunden med. Producenten riskerar även att avstängd från Tjänsten.

Tekniska problem avseende Tjänstens funktion ansvarar FarmUp för.

3.8 Ångerrätt från Kund

Producenten ansvarar för köp som kund ångrar. Vill en kund ångra sitt köp ska kunden kontakta Producenten. Dock är försäljning av livsmedel enligt Distansavtalslagen (2005:59 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) som snabbt kan försämras/bli gammal samt varor som med bruten försegling ej lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och att förpackningen har brutits av kunden undantagna ångerrätt.

Behöver Ni som Producenter hjälp eller stöd i hanteringen av reklamationer kan Ni kontakta vår kundservice på FarmUp via kontaktuppgifter som anges i FarmUps applikationer.

4. Avgift

4.1 Avgift för utlämningar, gårdsbutiker och REKO-ringar

För användandet av tjänsten där Producenten ansvarar för att lämna ut produkter på egen hand, utgår en avgift till FarmUp på 2 % av totalbeloppet på beställningen från kund. Denna avgift erläggs genom ett automatiskt avdrag vid genomfört köp.

4.2 – Avgift för hemleveranser

För användandet av tjänsten FarmUp Hemleverans ansvarar för att följa förhållningsreglerna i appen, där bud administrerat av FarmUp ansvarar för leverans av produkter. Vid FarmUp hemleverans utgår en avgift till FarmUp på 15 % av totalbeloppet på beställningen från kund. Denna avgift erläggs genom ett automatiskt avdrag vid genomfört köp

Som producent ansvarar du för produkterna fram till att budet skannat in fraktsedlarna in i sitt system. Försvinner varor kopplade till en hel fraktsedel ansvarar budet för att kompensera det förlorade beloppet.

Om det saknas produkter i en kunds order, kommer FarmUp kontakta er och hitta en lösning. FarmUp förbehåller sig rätten att göra en retur eller delvis retur på en betalning, ifall FarmUp bedömer att en kund ej fått varorna den bokat eller om den saknar varor i sin leverans.

Avgiften på Tjänsten kan komma att ändras och FarmUp förbehåller sig rätten att göra det självständigt. Däremot kommer information om eventuella höjningar meddelas tre månader innan genomförandet.


5. Skyldigheter under hanteringen av en order

Ni står ansvariga för att produktbeskrivningen är korrekt och sanningsenligt samt att varorna som utbjuds är av hög kvalitet.

Ni bär produktansvaret och ansvarar för eventuella fel, skador eller sjukdomar som Kund kan orsakas av Er vara.

Ni ansvarar för att befinna er på rätt plats vid rätt tid för utlämning av varor till kund.

Ni ansvarar för att produkter lämnats av hos bud inom tidsramen eller funnits tillgängliga för upphämtning enligt avtalade tider.


Ni ansvarar för att ni packat i kassar som är förslutna och har rätt antal fraktsedlar fästa på kassarna. Med rätt antal menas att antalet fraktsedlar motsvarar antalet kassar är specifik order är packad i.

Ni ska alltid göra ert yttersta för att kunden ska bli nöjd.

Ni ska ej avboka order i onödan. Måste Ni avboka en order ska kunden informeras om det.

Ni har ansvaret för det fall en konsument reklamerar eller ångrar en vara.

Ni som Producenter ska i övrigt uppfylla de krav som framgår enligt Villkoren.

Uppfyller Ni som Producenter inte ovannämnda skyldigheter eller annars bryter mot Villkoren riskerar Ni att bli avstängd från Tjänsten med omedelbar verkan.

6. Ansvarsbegränsning

FarmUp ansvarar för en fungerande Tjänst. FarmUp ansvarar ej för Producentens varor och utbjudandet av dessa och har inget produktansvar. Till exempel ansvarar FarmUp inte för:

7. Ångerrätt

Vill ni som Producent inte längre använda vår tjänst FarmUp kan Ni när som helst avregistrera er. Detta kan däremot inte göras under den tiden Ni har en pågående order att förbereda och leverera. Efter det att en kund genomfört ett köp kan Ni inte ångra att Ni utbjöd varan via vår tjänst. Det vill säga avgiften till FarmUp måste betalas.

8. Avslutande av Konto

Ert konto kan avslutas på två grunder:


9. Immateriella rättigheter

Hemsidan och Appen ägs av Rosenkvarn AB. Allt innehåll är skyddat av bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Företagsnamn, produktnamn, varumärken, bilder, texter, layout och information om tjänster samt produkter får inte kopieras eller användas utan godkännande av Rosenkvarn AB.

Material som fritt får användas (med referens till källa) kan hittas under ”Pressmaterial” på vår hemsida.

Producenterna har tillstånd att använda FarmUps logga och i övrigt profilera sig med FarmUp genom att nämna FarmUps namn och logga i enlighet med de riktlinjer som framgår av samarbetet mellan FarmUp och Producenten.

10.Force Majeure

Skulle yttre omständigheter bortom rimlig kontroll medföra att FarmUp inte kan fullfölja sina åtagande mot dig som Producent ska det ej anses vara ett brott mot Villkoren. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

11. Uppdatering av villkoren

FarmUp kan utan förvarning till Producent ändra, förändra, ersätta eller ta bort innehåll i Tjänsten utan att ge särskilt meddelande om detta. FarmUp äger även rätt att ändra avgiften för Tjänsten. Ändras storleken på avgiften kommer Ni dock informeras om detta i förväg.

FarmUp förbehåller sig vidare rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst och utan att i förväg inhämta Producentens godkännande. Ändringar av Villkoren kommer att publiceras på hemsidan och i Appen. Ändringarna träder i kraft en vecka efter det att FarmUp har informerat Producenten om ändringen per mejl eller i samband med att Producenten accepterat Villkoren i Appen vilket görs i samband med köp.

12. Tvistlösning och tillämplig lag

Vi hoppas inte det händer men skulle det hända att en tvist uppstår försöker Vi lösa den direkt med er. Skulle det ej vara möjligt ska detta Villkoren tolkas i enlighet med svensk lag i svensk domstol där Gotlands Tingsrätt ska vara första instans.